نسترن
جلوگیری و دفع سنگ کلیه و مثانه
درمان دردهای معده، روده، و کلیه درمان زخم معده