خواص گیاه چای تـرش

کاهش فشار خون
بهبود  عملکرد و سلامتی کبد