خواص گیاه بومـادران

کاهش فشار خون
باعث کاهش درد و خونریزی در دوران قاعدگی