آزمایشگاه-آنالیز-دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی (
GC , GC/MS , MASS , CHROMATOGRAPHY SPECTROM  , UV vis , FTIR and HPLC) :

INSTRUMENT LAB

مجهز به دستگاه هاي پيشرفته کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی است که توان انجام فعاليت ها و خدمات ذيل را دارا مي باشد:
آنالیز کیفی و کمی اسانس ها و طعم دهنده ها با دستگاه جی سی و جی سی مس
آنالیز کیفی و کمی عصاره ها و طعم دهنده ها با استفاده از دستگاه اچ پی ال سی